Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

 
УКРАЇНА
Русанівська сільська рада
Липоводолинського району
Сумської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23/01/2019 року№01с. Русанівка
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019рік

 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 0100000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 118311 Охорона та раціональне використання природніх ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1 тис.гривень та спеціального фонду- 1 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
“Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “”””Про державний бюджет України на2019 рік””
Рішення Русанівської сільської ради “”””Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік”” від 21.12.2018р.”””
6. Мета бюджетної програми покращення умов населеного пункту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4
1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
1 118311 512 0118311-охорона та раціональне використання природніх ресурсів 0,00 1,00 1,00
2 Забезпечення заходів з підтримкм території в належному саніторному стані 0,00 1,00 1,00
Усього 0,00 1,00 1,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
118311 0118311-охорона та раціональне використання природніх ресурсів
Забезпечення заходів з підтримкм території села в належному саніторному стані
Затрат
Обсяг вдатків на утримання території в належному стані грн. кошторис 1,00
Продукту
Кількість заходів од. розрахунок 1,00
Ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 1,00
Якості
Динаміка збільшення планових заходів до попереднього року відс. розрахунок 1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код Найменування джерел надходжень КПКВК “Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
” План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Секретар ради Н.В.Курило
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Русанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження

(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 100000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 116030 620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – ________74,7___ гривень, у тому числі загального фонду – __74,7______ гривень та спеціального фонду – ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Земельний кодекс України,рішення Русанівської ради від 21.12.2018року “Про сільський бюджет Русанівської сільської ради на 2019рік”.________________________________
6. Мета бюджетної програми: ___Поліпшення благоустрою тереторії населеного пункта._______________________________
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1. Забезпечення благоустрою та розвитку соціальної сфери села Кімличка.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6

1 збереження підвищення ефективності роботи працівників по благоустрою 36,6 36,6
2 Придбання товарів і матеріалів 0 0
3. Забезпечення ефективності обслуговування вуличного освітлення 11 11
4 Забезпечення подальшого збереження та економного використання електроенергії 24,1 24,1
Усього 74,7 74,7

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
загальна площа паркової зони та кладовищ га. схема планування тереторії 12 12
загальна площа паркової зони та кладовищ,що потребує благоустрою га. схема планування тереторії 12 12
2 продукту
об”єм роботи ,яку планується провести(в розрізі видів)
обкошування од. схема планування тереторії 2 2
вивіз сміття од. схема планування тереторії 2 2
прибирання од. схема планування тереторії 2 2

3 ефективності
серьдньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищ тис.грн. Внутрішньо-управлінський облік 6,2 6,2
4 якості
питома вага площі паркової зони та кладовищ,благоустрій яких планується здійснювати,у загальній площі відс. розрахунково 50% 50%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів Н.В.Курило
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Русанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження

(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 100000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – ________0,300___ тис.гривень, у тому числі загального фонду – 0,3тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __Закон України “Про місцеве самоврядування “,Закон України від 10.07.2003№1102″Про соціальний захист населення”,рішення Русанівської сільської ради від 21.12.2018року”Про бюджет сільської ради на 2019рік”.________________________________
6. Мета бюджетної програми: _Забезпечення надання матеріальної допомоги жителям села._________________________________
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1. Забезпечення надання матеріальної допомоги.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення надання матеріальної допомоги 300 300
Усього 300 300

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість осіб які потребують допомоги особи внутрішньо – управлінський облік 1 1
2 продукту
кількість одержувачів матеріальної допомоги особи внутрішньо – управлінський облік 1 1
3 ефективності
середній розмір допомоги на одну особу грн. кошторис 300 300
4 якості
питома вага кількості громадян,яким надається допомога до загальної кількості громадян,які звернулись по допомогу % розрахунково 100 100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів Н.В.Курило
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Русанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження

(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік

1. 100000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 114060 828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – ______157,520_____ гривень, у тому числі загального фонду – 157,520_________ гривень та спеціального фонду – ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __Закон України”Про місцеве самоврядування в Україні”,рішення сесії_Русанівської сільської ради від 21.12.2018року “Про сільський бюджет_Русанівської сільської ради”,Закон України “Про культуру”. ______________________________
6. Мета бюджетної програми: ___Надання послуг з організації культурного дозвілля населення_______________________________
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Покращення умов роботи закладу культури та матеріально-технічного забезпечення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення підвищення ефективності роботи штатних працівників 154,22 154,22
2 Придбання товарів та матеріалів 1 1
3 забезпечення подальшого збереження та економного використання електроенергії 2,3 2,3
Усього

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість установ-усього у тому числі: інших закладів клубного типу од. мережа 1 1
кількість гуртків од. щоденник гуртків 4 4
середнє число окладів(ставок) усього од. штатний розпис 2,25 2,25
2 продукту
кількість відвідувачів – усього у тому числі:безкоштовно осіб звіт за 2018рік по культурі 1740 1740
кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. згідно плану роботи 42 42
3 ефективності
середня витрата на одного відвідувача грн. кошторис 90,53 90,53
4 якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року відс. розрахунково 19% 19%
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів Н.В.Курило
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Русанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження

(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 100000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Русанівська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110150 111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – __691580__ гривень, у тому числі загального фонду – _691580_ гривень та спеціального фонду – ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,рішення Русанвівської сільської ради від 21.12.2018року”Про сільський бюджет на 2019 рік”
сільської ради від 21.12.2018р. “Про сільський бюджет на 2019 рік
6. Мета бюджетної програми: ____Оргганізаційне ,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та їх виконавчих органів______________________________
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень органом місцевого самоврядування

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1. збереження підвищення ефективності роботи штатних працівників 549,55 549,55
2. забезпечення подальшого збереження та економного використання енергоносіїв 7,5 7,5
3 Придбання товарів і матеріалів 12,78 12,78
Усього 691,58 691,58

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 5,75 5,75
2 продукту
кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг од. журнал заяв,вхідна і вихідна документація 767 767
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Рішення виконкому, сесій,розпорядження сільського голови 189 189
3 ефективності
кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника од. звіт про звернення громадян 133,3 133,3
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Рішення виконкому, сесій,розпорядження сільського голови 32,86 32,86
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Рішення сесії від 21.12.2018року 120,27 120,27
4 якості
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів Н.В.Курило
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(підпис) (ініціали та прізвище)

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

дотацї на ВРХ
я маю право 300x200
Pravova Dopomoga