Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

Регламент сільської ради

                                                                                                                                сьомого скликання від 11.12.2015 року

РЕГЛАМЕНТ 

РУСАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                     РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. 
Сільська рада є органом місцевого самоврядування , що представляє Русанівську територіальну громаду , здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування , визначені Конституцією України ,Законом України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад „ та іншими законами.

Стаття 2. 
Сільська рада складається із депутатів , обраних населенням сільради на основі загального ,рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування . Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.
Строк повноважень сільської ради – п’ять років.

Стаття 3. 
До повноважень сільської ради належать :
затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування ;
затвердження сільського бюджету, внесенням змін до нього , затвердження звіту про його виконання;
встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах ;
– утворення позабюджетних цільових коштів, затвердження положень про ці кошти , затвердження звітів про використання зазначених коштів;
–  прийняття рішень про об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій, інших форм добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
– прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел , а також щодо передачі коштів з сільського бюджету;
– прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, про створення ліквідацію . реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності громади;
– прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
– рішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності сільської громади;
– вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території сільради нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію сільради;
– заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території ради;
– прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законами;
– затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради , з питань, віднесених до її виключної компетенції;
– встановлення правил благоустрою території сільради, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях;
– затвердження Статуту сільської громади.

Сільська рада здійснює інші повноваження ,   віднесені до її відання Конституцією України, Законом України, „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 4. 
Здійснення сільською радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вирішення питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів ,правової ,організаційної та матеріально-фінансової самостійності , широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності ,  підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених осіб.

Стаття 5.
Сільська рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно,  несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Має круглу гербову печатку.

Стаття 6.
Сільська рада та її органи проводять роботу відкрито та гласно, систематично інформують населення про свою діяльність , прийняті рішення та хід їх виконання.
Оприлюднення здійснювати Згідно ст.13 Закону України „про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в друкованому засобі масової інформації або у будь який інший спосіб ,який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної адміністративно – територіальної одиниці чи до відповідної громади ( на інформаційному стенді , що знаходиться в приміщенні Пономаренківської сільської ради)

 Стаття 7. 
Регламент роботи сільської ради – це нормативний акт , який визначає порядок скликання і проведення сесій ради, засідань виконавчого комітету , функції сільського голови, секретаря сільської ради , які випливають з їх повноважень , процедуру діяльності постійних комісій, депутатів , виконавчого комітету по забезпеченню здійснення радою наданих їй повноважень.
Зміни  до  регламенту вносяться сільською радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатами сільської ради.

РОЗДІЛ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ГЛАВА І. Скликання сесій сільської ради

Стаття 8.
Сільська рада проводить свою  роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 9. 
Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською виборчою комісією не пізніше як через двадцять днів після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 10. 
Наступні сесії ради скликаються сільським головою в міру необхідності,але не пізніше одного разу на квартал.

Стаття 11.
У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається  секретарем сільської ради.

Стаття 12.
Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради,виконавчого комітету сільської ради.
Пропозиції щодо скликання сесії направляються сільському голові письмово із зазначенням питань,які пропонуються внести на розгляд сесії,та мотивуванням необхідності її скликання.

Стаття 13. 
У разі якщо сільський голова і секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 12, сесія може бути  скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішення постійної комісії

Стаття 14.
Рішення про скликання сесії ради приймається сільським головою або секретарем ради у формі розпорядження.

Стаття 15.
Рішення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, внесених на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії.

ГЛАВА ІІ.
Підготовка питань на розгляд сільської ради

Стаття 16.
На пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 17.
Пропозиції щодо питань на розгляд сесії сільської ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, головою районної державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

  1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
  2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради, підготовка відповідальними особами доповіді з даного питання та проекту рішення.
  3. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради за погодженням не менш як двох третин від кількості присутніх на засіданні депутатів, засідання відповідної  комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. В цьому випадку під час відсутності  комісії голосування не проводиться.
  4. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи ради на рік, затверджений сесією ради. План роботи  на рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій , виконавчого комітету ради.

– Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення сільської ради в правому верхньому куті  «Проект»; у лівій стороні бланку  – назву рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а також при необхідності  – механізм виконання рішення.

–  Проект рішення повинен складатись з таких частин:

  • мотивуючої – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
  • вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення,  виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
  • заключної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

–  До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних  комісій ради.

–  Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох боків аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве – не менш як 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє – не менш як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля на лицьовому боці аркуша.

    Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту за сприяння секретаря  ради.         

Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні узгоджується з сільським головою, після розгляду  профільною постійною комісією ради, і пропонується  для формування порядку денного.

 Проект рішення ради, доповідь з пропонованого до розгляду питання та інші матеріали (документи), що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю ради відповідальними за підготовку особами за 10 днів до відкриття чергової сесії.

Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 5 днів до відкриття сесії.

Після підготовки та обговорення в депутатських комісіях проектів рішень, доповідей, інших документів і матеріалів з питань, що виносяться на розгляд ради,  секретар ради  не пізніше, як за 5 днів до відкриття чергової сесії, надає можливість ознайомитися з цими матеріалами сільському голові та депутатам ради.

Узагальнені пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

   До порядку денного сесії  ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

Відповідні постійні комісії ради можуть подавати сільському голові свої висновки і рекомендації щодо готовності  закріплених за ними питань про включення їх до порядку денного сесії.

Стаття 18. 
Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття сільським головою розпорядження про скликання сесії не пізніш як за 15 днів до сесії. Пропозиції, внесені після прийняття сільським головою розпорядження про скликання сесії або під час сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням сільської ради.

Стаття 19. 
Пропозиції,що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісії прийняттям відповідних рішень.Остаточно порядок денний сесії затверджується відповідною радою на пленарному засіданні.

Стаття 20. 
Пропозиції щодо кожного питання, що пропонуються включити до порядку денного,супроводжуються проектом рішення сільської ради по кожному питанню, і при необхідності, пояснювальною запискою.

Стаття 21. 
Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку та бюджету сільської ради з доданими інформаційними матеріалами подаються до сільської ради не пізніше як за 20 днів до розгляду на  сесії сільській раді.
Сільський голова або секретар ради направляють проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в постійні комісії не пізніш як за два тижні до сесії.
Постійні комісії не пізніше як за 7 днів до сесії повідомляють сільського голову про свої пропозиції та зауваження до цих проектів.

Стаття 22. 
Проект рішення сільської ради узгоджується з секретарем ради, посадовими особами, які готували проект рішення , головою постійної комісії за напрямком її діяльності, керівниками відповідних установ.
Зауваження до проекту рішення викладається на окремому аркуші.

Стаття 23. 
Проекти рішень,інші документи і матеріали доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за три дні до відкриття сесії,у виняткових випадках – у день проведення сесії.

Стаття 24. 
Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської ради,сільською виборчою комісією утворюється група з числа новообраних депутатів ради.

                                                                             ГЛАВА ІІ
                                ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 25. 
Першу сесію новобраної сільської ради відкриває і веде голова сільської виборчої комісії, інформує про  підсумки виборів депутатів сільської ради та сільського голови і визнання їх повноважень.

Стаття 26. 
Сесія сільської ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів  від загального складу ради.

Стаття 27. 

Перед  кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.
Реєстрація депутатів здійснюється секретарем ради. У разі відсутності необхідної для повноважності сесії кількості депутатів  за розпорядженням сільського голови, проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 28. 
Порядок денний і порядок роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

Стаття 29. 
Тривалість роботи сесії встановлюється сільською радою, виходячи з кількості і особливості питань, які розглядаються.

Стаття 30. 
Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а в разі його  відсутності – секретар ради.
Головуючий на пленарному засіданні ради:

– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

– повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

– вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

– організовує розгляд питань порядку денного;

– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, називає наступного виступаючого;

– ставить запитання;

– поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– проводить голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

– інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

– вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

– позбавляє виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;

– здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

Стаття 31. 
Сесії сільської ради с відкритими і ведуться гласно. У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної, обласної рад, народні депутати України.
За згодою сесії можуть бути присутніми на її засіданнях представники державних органів, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, а також інші особи по запрошенню сільського голови, секретаря  ради  або по їх письмових заявках.
На засіданнях сільської ради мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.
Для осіб, запрошених на сесію відводяться  спеціальні місця у залі засідань.

Запрошені на засідання сільської ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов’язані утримуватися від проявів схвалення та осуду, дотримуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається  грубих порушень порядку, може бути випроваджена із залу засідань розпорядженням головуючого.

Стаття 32. 
На сесії ради робота ведеться українською мовою, проте депутати мають право виступати російською мовою.

Стаття 33.
Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 10 жвилин, для співдоповідей – до 5 хвилин, виступаючим в дебатах вперше до 7 хвилин,  для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідань, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 34.
Письмова заява про надання слова для виступу у дебатах направляється сільському голові безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може направлятися  до відкриття сесії.
Сільський голова має право надати слово депутату за його усним зверненням.
Облік  бажаючих взяти слово покладається на головуючого.

Стаття 35.
Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим. Головуючий надає слово для участі в дебатах в порядку надходження заяв. В необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Стаття 36.
Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів.  Передача  прав на користь іншої особи не допускасться. Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповідні на запитання та для роз’яснення може бути надане головуючим поза чергою.
Запитання доповідачам подаються письмово або усно. Сільський голова і секретар ради мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і тою ж питання не обмежується.

Стаття 37.
Виступаючий не повинен використовувати грубих і некоректних висловів , закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий попереджає виступаючого, а при  повторному порушенні позбавляє слова.
Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.
Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватися даного питання.
Якщо виступаючий перевищив відведений регламент, то  після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 38. 
В ході обговорення доповідей і співдоповідей головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з обговорюваного питання. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, хто виступили, і виявляє,  хто з депутатів наполягає на виступі. Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.
Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово. Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст включається до стенограми сесії.

Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається головуючому на сесії ради із супровідною запискою і проектом рішення чи іншого документу, завізованими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому  більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.

Рішення про включення питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше половини  депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів  депутатів від їх фактичної кількості.

Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

 Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим, і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.  Якщо ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 39. 
Сільська рада в межах своєї компетенції приймає рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу сільської ради, крім випадків передбачених законодавством.
Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення сільської ради проводиться після прийняття сільською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення,  знімається з порядку денного сесії. Якщо проект рішення ради прийнято за основу ставляться, на голосування поправки і пропозиції до нього.

Стаття 40. 
При проведенні відкритого голосування  підрахунок голосів доручається групі депутатів, визначених сесією.
Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю , якщо жоден з депутатів не вимагає іншого. Якщо один або декілька депутатів вимагають  підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто проголосував проти або утримався.
При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується від голосування.  Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Стаття 41. 
Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів  обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від її складу. Бюлетені виготовляються   під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. Кандидатури вносять у бюлетень у алфавітному порядку. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією  на   основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

Стаття 42. 
Кожному  депутату     видається   один бюлетень по виборах чи по вирішенню питання, що розглядається. Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отримання бюлетеня депутат ставить  особистий     підпис.
Перед початком голосування голова лічильної комісії в присутності членів комісії  перевіряє,  опечатує або пломбує виборчі скриньки. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні або кімнаті для таємного голосування шляхом викреслення у бюлетені прізвища кандидата, якого він не підтримує, залишаючи лише одного або не залишаючи жодного, якщо не підтримує жодного із кандидатів.

Стаття 43. 
Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетня, або, одержавши його, не опускає у виборчу скриньку, вважається таким, що не прийняв участь у голосуванні.

Стаття 44. 
Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває виборчу скриньку для таємного голосування і підраховує голоси.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури.   Прізвища, дописані в бюлетні, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 45. 
Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

Стаття 46. 
У випадку, коли на певну посаду балотується більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів. Якщо при повторному голосуванні жоден із кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів.

Стаття 47. 
Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. По доповіді лічильної комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 48. 
При виявленні помилок у порядку і техніці голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 49. 
Рішення сільської ради підписує сільський голова.

Стаття 50. 
Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Стаття 51.
Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, установам і організаціям, посадовим особам і доводяться до відома населення не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

Стаття 52.
Рішення сільської ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання її органами, виконавчим комітетом, підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території сільради, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території сільради.
Рішення сільської ради, які суперечать Конституції України або Законам України, можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 53.
Засідання сільської ради протоколюються, стенографуються. Протокол сесії ради  підписується сільським головою або секретарем ради.

Стаття 54.
В  протоколі сесії сільської ради зазначаються такі дані:
– найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;
– число депутатів, обраних до сільської ради, число присутніх та відсутніх на засіданні депутатів;
– порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача та співдоповідача по кожному питанню;
– прізвища, номери виборчих округів депутатів, виступаючих у дебатах (для осіб, які не є депутатами сільської ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;
– перелік всіх прийнятих рішень з зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, які утрималися.

Стаття 55. 
До протоколу сесії додаються  рішення, прийняті сільською радою, тексти доповідей, співдоповідей, письмові запити, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список присутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 56. 
Оригінал протоколу сесії зберігається у виконкомі сільської ради протягом строку повноважень ради, потім передається до районного державного  архіву на постійне зберігання.

Стаття 57. 
При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше ЗО хвилин, для виступів депутатів з   короткими  заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв не відкривається,   рішення по них не приймаються.

Стаття 58. 
Листи громадян, які надійшли на адресу сесії сільської ради, розглядаються сільською радою в порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”.

РОЗДІЛ III
ДЕПУТАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Стаття 59.
Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”, іншими законами.

Стаття 60.
Відповідно  до частини першої ст.49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.48 Закону України  “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міським голів”  повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії сільської ради нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 61. 
Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення за підписом сільського голови.

Стаття 62. 

На  час сесій,  засідань постійних комісій сільської ради,  а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках,  депутат сільської ради звільняється від виконання виробничих та службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.  Якщо депутат, знаходячись у відпустці, бере участь у роботі сесії, засіданнях постійних комісій сільської ради, ці дні зараховуються йому до відпустки.

Стаття 63. 
Депутат сільської ради користується ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються сільською радою, має право обирати і бути обраним в органи сільської  ради.

Стаття 64. 
Депутат сільської ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії сільської ради, до складу органів, створюваних радою, та по кандидатурах посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються сільською радою, приймати участь у дебатах, задавати запитання, вносити проекти рішення або поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 65. 
В міжсесійний період на вимогу депутата сільської  ради  він забезпечується матеріалами про діяльність сільської ради, постійних комісій.
На вимогу депутата йому надаються копії документів, прийнятих сесією сільської   ради.

Стаття 66. Депутат сільської ради має право звернутися із запитом до керівників сільської ради з питань, віднесених  до відання ради, керівників організацій, підприємств, установ незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради.

Стаття 67. 
Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів сільської ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради, по ньому може проводитись обговорення.
Сільський голова доводить текст запиту до  відповідного органу або посадової особи, кому адресоване звернення.
Орган або посадова особа, до яких  спрямовано запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати усну чи письмову відповідь на запит. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.
За результатами розгляду запиту сільська рада приймає рішення.

Стаття 68. 
Депутат сільської ради зобов’язаний додержуватися регламенту роботи сільської ради, інших нормативних актів,що виз-Ііачають порядок діяльності сільської ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії сільської ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано, брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата допускається лише з поважних причин.
У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це сільського голову або секретаря  ради.

Стаття 69. 
Сільська рада заслуховує повідомлення депутатів сільської ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень сільської ради та її рганів.
За результатами заслуховування приймається рішення.

Стаття 70. 
У разі пропуску депутатом сільської ради протягом року більше половини пленарних засідань сільської ради або засідань постійної комісії, до якої його обрано, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень сільської ради та її органів сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

РОЗДІЛ IV
                                   СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА  ТА СЕКРЕТАР  РАДИ

ГЛАВА І.  Сільський голова

Стаття 71. 
Сільський голова є основною  посадовою особою сільської громади. Сільський голова обирається сільською громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 72. 
Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської  ради, головує на його засіданнях.

Стаття 73.
Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 74.
На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільських рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 75. 
Сільський голова:
– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території сільради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
– організовує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
– підписує рішення сільської ради та її виконавчого комітету;
– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради;
– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;
– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів, апарату сільської ради;
– здійснює керівництво апаратом ради та виконавчого комітету;
– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок ден-( ний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
– призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської громади;
– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
– веде особистий прийом громадян;
– видає розпорядження у межах своїх повноважень;
– забезпечує виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету;
– є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
– укладає від імені сільської громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
– забезпечує на території сільради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
– представляє сільську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого само-. врядування, об’єднаннями громадян, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами.

Стаття 76.
Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 77.
Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 78. 
Сільський голова забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Стаття 79. 
Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 80. 
При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською громадою, відповідальним – перед сільською радою. Здійснення виконавчим комітетом ради повноважень органів виконавчої влади -також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 81. 
Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про роботу перед сільською громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету у будь-який визначений ними термін.

ГЛАВА ІІ.  Секретар ради

Стаття 82. 
Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням і працює в раді на ПОСТІЙНІЙ основі.

Стаття 83.
Таємне голосування здійснюється за процедурою, передбаченою статтями 41-48 цього Регламенту.

Стаття 84. 
Про обрання секретаря ради приймається відповідне рішення сільської ради.

Стаття 85. 
Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 86. 
Секретар ради  в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження сільського голови.

Стаття 87. 
Секретар ради:
– скликає сесії  ради у випадках, передбачених даним Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
– веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.б ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
– разом з головою ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
– за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
– сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
– за дорученням ради організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, повязаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
– забезпечує зберігання офіційних документів, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
– вирішує за дорученням голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю  ради та її органів.

Стаття 88.
Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

Стаття 89.
Повноваження секретаря сільської ради можуть бути припинені достроково за  рішенням сільської ради.
РОЗДІЛ V
ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ  КОНТРОЛЬНІ

                                      КОМІСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 90. 
Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради.

Стаття 91.
Постійні комісії обираються сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
Всі  інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 92. 

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій сільської  ради  вносить сільський голова.

Стаття 93. 
Сільська рада утворює комісії:
– з питань бюджету, фінансів,   будівництва та земельних питань
– з  соціальних питань.

Стаття 94. 
Голова постійної комісії   обирається    сільською радою за поданням сільського голови.

Стаття 95.
Депутат сільської ради мас право і повинен бути членом лише однієї комісії.   Всі    члени комісії мають рівні права.

Стаття 96. 
До складу постійних комісій не може бути обраний сільський голова .

Стаття 97.
Депутати працюють  в  комісії на громадських засадах.

Стаття 98. 
Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, які скликаються за необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 99. 
Постійні комісії виконують свої повноваження згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про постійні комісії  сільської ради.

Стаття 100. 
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 101.
Постійні комісії сільської ради є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 102. 

При необхідності сільська рада обирає з числа депутатів тимчасові контрольні комісії,  які здійснюють контроль з конкретно визначених сільською радою питань, що належать до її повноважень згідно статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

РОЗДІЛ VI

ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ

ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стаття 103.

Реалізація повноважень  Русанівської сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на:

– постійну комісію сільської  ради «По соціально-економічному та культурному розвитку, планування та обліку,бюджету,фінансів, управління комунальною власністю,житлово-комунальним господарством,соціальному захисту населення те регуляторної політики» – далі головна постійна комісія .

Стаття 104.

Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводиться  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  проектів  регуляторних актів на наступний календарний рік приймається сільською радою не пізніше 15 грудня поточного року.

При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх  після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування,  виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Кожен проект  регуляторного  акту,  що внесений на розгляд до сільської ради,  подається  до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акту вимогам статей 4 та 8  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відповідальна постійна комісія впродовж  10 робочих днів з дня подання  проекту регуляторного акта забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу направляється  до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд сесії  ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого органу,   відповідальна  постійна  комісія в тижневий термін з дня надходження готує  свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8   Закону України “Про засади державно регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

У  випадках,  визначених частиною другою статті 33   Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу.

Висновки відповідальної  постійної   комісії   готуються   на підставі  аналізу регуляторного впливу,  яким проект регуляторного акта  супроводжувався  при  його  внесенні,  лише  у  разі, якщо експертний  висновок  щодо  регуляторного  впливу  не  був наданий відповідальній постійній комісії  протягом  строку,  встановленого для  його  підготовки.  Це  правило  не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 33 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Висновки   відповідальної  постійної  комісії  та  пропозиції уповноваженого   органу  передаються  для  вивчення  до  постійної комісії,  до  сфери  відання  якої належить супроводження розгляду проекту  регуляторного  акта  у  відповідній  раді (далі – головна постійна   комісія),  за  винятком  випадків,  коли  відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради  проекту регуляторного   акта   голова   відповідальної  постійної  комісії доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність проекту  регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Порядок розгляду і прийняття сільською радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  та цим Регламентом. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання.

При розгляді  і  прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності сільська рада виходить з того, що згідно із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України  та законами України.

Оприлюднення з   метою   одержання   зауважень  і  пропозицій до проектів  регуляторних   актів,     проводиться  до внесення цих проектів на розгляд сесії сільської ради.

За рішенням сільської  або  відповідальної  постійної  комісії ради проекти    регуляторних    актів,    які    не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради     можуть повторно оприлюднюватися до  внесення їх на розгляд сесії відповідної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів  за  рішенням сільської   ради  або  відповідальної постійної комісії  ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії  ради,  якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і   пропозиції    щодо    оприлюдненого    проекту регуляторного   акта,   внесеного   на   розгляд  сесії  ради,  та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  та юридичними особами,  їх об’єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.

Регуляторний акт   не   може  бути  прийнятий  або  схвалений сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів,  прийнятих сільською  радою ,  забезпечується  структурним підрозділом Русанівської сільської ради з питань державної регуляторної політики.

Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до  головної  постійної комісії  ради. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів сільська рада оприлюднює на дошці оголошення сільської ради або на сайті сільської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради до  постійної/головної/ комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів, культури, охорони здоров’я та освіти або розробник проекту цього регуляторного акта.

Перегляд  регуляторного акта, прийнятого  сільською   радою,   на   підставі    звіту  про відстеження його результативності забезпечує   розробник проекту цього регуляторного акта.

Сільська рада  заслуховує щорічний  звіт  сільського голови про  здійснення  державної  регуляторної політики  виконавчими  органами сільської ради.

Відповідальна постійна  комісія    ради  готує   і попередньо   розглядає   питання   щодо   звіту сільського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

 

РОЗДІЛ VІI
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 105.
Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом ради, який утворюється сільською радою на  строк її повноважень.  Після закінчення повноважень сільської ради, сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 106. 
Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.

Статгя 107. 
Виконавчий комітет утворюється в  складі сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконкому, секретаря виконкому та членів виконкому.

Стаття 108. 
До   складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар ради.

Стаття 109. 
Очолює виконавчий комітет сільський голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням сільської ради здійснює секретар ради.

Стаття 110.
Виконавчий комітет є  підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 111. 
До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря  ради.

Статгя 11
2. 
Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування  в  Україні”  до відання виконавчих органів ради.

Стаття 113. 
Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності секретарем сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Статгя 114. 
Виконавчий комітет сільської ради керується в своїй роботі Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами, а також Регламентом роботи сільської ради, Тимчасовим регламентом роботи виконавчого комітету сільської ради, Положенням про постійні комісії сільської ради, що затверджуються сільською радою.

 

 

Сільський голова                                                     Г.М. Якуб

 

 

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

дотацї на ВРХ
я маю право 300x200
Pravova Dopomoga